Evolution of Media

Cuneiform (Mahendra Kumar)
Gilgamesh (Koduru Sudheer)
Harappan script (Shivam Saket)
Inscriptions on Ashokan pillars (Akash)
Tripitaka (Sonam Wangmo)
Rosetta stone (Arushi Aggarwal)
Palm Leaf Manuscripts (Uda Teja Vishnu)
Papyrus manuscripts (Bitra Rithvika)
Bamboo Manuscripts (Puneet Malav)
Algebra (Ravi Pushkar)
Maps (Rocksong Rong)
Koran (Kumar Utkarsh)
Paper (Karishma Chaudhary)
Pen (Amit Kumar)
Ink (Naman Kumar)
Algebra (Lavi Choudhary)
Magna Carta (Mayank Gautam)
Woodcut printing (Jatin)
Japanese printing (Sudip Besra)
Oxford University Press (Prashant Kumar Yadav)
Guru Granth Sahib (Harshdeep Singh)
Paper currency (Rahul Meena)
Lithography (Sawant Madhukar Rao)
Typewriter (Shrey Singh)
Linotype (Midhil Naik)
Naval Kishore Press (Vinit)
Gita Press (Brajmohan Meena)
Banaras Hindu University (Yash Gohel)
Kamishibai (Mukul Yadav)
Web browsers (Prakhar Mangal)
HTML (Pramit Kale)
Unicode (Tushita Sharma)
Flash games (Nikhil)
Google (Modhavadiya Yash)